1. کاتالیست ریفرمینگ ثانویه

    2. کاتالیست پری ریفرمینگ

    3. کاتالیست اندوترمیک

    4. کاتالیست ریفرمر اولیه با بخار آب

    5. کاتالیست پلتفرمینگ

    6. کاتالیست احیای مستقیم آهن