1. سامانه هوشمند تشخيص پلاک خودرو به خوان

    2. نمایشگر لمسی بریل ویژه نابینایان