1. مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه

    2. همراه تریدر

    3. موبایل بانک

    4. نرم افزار تبدیل متن به گفتار فارسی

    5. سیستم جامع شناسایی و مدیریت استعداد

    6. نرم افزار مدیریت دسترسی کاربران تحت شبکه گلدنت