1. آنتن پارابولیک High Performance

    2. سیستم اینترکام دیجیتال برادکست تحت شبکه ORWAD

    3. مرکز تلفن مبتنی بر شبکه

    4. گوشی تلفن تحت شبکه

    5. فایروال سپهر سری 3400 و سری 4100

    6. سامانه های ژنراتور پلاسمای فرکانس رادیویی