1. سیال حفاری پایه پلیمری

    2. سیال حفاری پایه آبی KCL_PHPA

    3. سیال حفاری پایه گلایکولی

    4. سیال حفاری روان کننده

    5. سیال حفاری دما فشار بالا

    6. پایدارکننده حرارتی پلیمرها