1. عصاره شنبلیله

    2. عصاره گزنه

    3. معجون کندر

    4. شربت رازیانه

    5. شربت اسطوخودوس

    6. شربت گل محمدی ملین