1. سینووکس®، اینترفرون بتا 1آ، 30 میکروگرم

    2. رسیژن®، اینترفرون بتا 1آ، 44 میکروگرم

    3. پگاژن®، G_CSF پگیله شده ی انسانی نوترکیب

    4. سینوپار®، هورمون پاراتیروئید انسانی نوترکیب، تری پاراتاید

    5. سینال_اف®، فولیتروپین آلفا نوترکیب، FSH

    6. دوکسوربیسین هیدروکلراید لیپوزومال 20mg 10 mg