1. دستگاه انتقال مواد هیدرولیک خودکششی

    2. پمپ های اسلاری سری AH (WHA)

    3. پمپ های اسلاری سری VS(MVS)

    4. پمپ شلنگی SPX(BHX)

    5. پمپ اسلاری سری HM (OHM)

    6. پیستون و گژن پین موتور شناور دریایی فوجی