1. سامانه هوشمند مديريت ناوگان و اطلاعات جغرافيايي به یاب

    2. آسیا سیاره ای پر انرژی

    3. چگالش از فاز بخار شیمیایی