1. چراغ جراحی سیالیتیک LED

    2. تشک فومی حافظه دار ضد زخم بستر مدل Aria pro

    3. کرم الیو و هانی نیکا

    4. سامانه راهبری جراحی

    5. پنجه کربنی پارس فلکس

    6. ثابت کننده بافت قلب