1. دستگاه ترموسایکلر TPN 25

    2. تانکهای الکتروفورز افقی در اندازه ژلهای مختلف

    3. تانکهای الکتروفورز عمودی یکطرفه و دو طرفه در اندازهای مختلف

    4. پاور سوپلای الکتروفورز

    5. پروبیوتیک طیور

    6. Takgene BC