1. سینووکس®، اینترفرون بتا 1آ، 30 میکروگرم

    2. نانو کود کلاته

    3. کرم الیو و هانی نیکا

    4. رسیژن®، اینترفرون بتا 1آ، 44 میکروگرم

    5. عصاره شنبلیله

    6. عصاره گزنه